ביקורת דוחות כספיים

עיסוקו העיקרי של רואה החשבון הוא ביצוע דוחות כספיים. דוחות כספיים מבוקרים מחויבים על פי חוק והמשמעות היא שרואה החשבון הניח את דעתו לכך שהדוחות הכספיים משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי ותוצאות פעילותה העסקית של החברה ליום 31 בדצמבר של שנת הדוח, או תקופה אחרת הנדרשת, בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל. הדוחות ערוכים בהתאם לתקני הביקורת המקובלים בישראל כאשר הדגש הינו על ביקורת מדגמית אך מתוכננת היטב, ביקורת הלוקחת בחשבון את הסיכונים והחשיפות לטעויות ו/או למצגים מטעים מהותית.

החובה החוקית להגשת דוחות מבוקרים נובעת בעיקר מצורך של גופים בנקאים ומשקיעים במידע פיננסי אמין בבואם לקבל החלטה בדבר מתן אשראי או השקעה בחברה, ושל רשויות המס בנושאי גביית מס. מעבר לדרישה החוקית, דוחות מבוקרים מהווים כלי חשוב לבעלי המניות ואפשריים ניתוח פיננסי מעמיק של החברה ופיקוח על הישגיהם של בעלי התפקידים בחברה, הדוח משמש גם כבסיס השוואה רב שנתי.

תחום זה של חיבור יחידות עסקיות תוך כדי העברת השליטה ושינוי מבנה בחברות דורש פתרון מעמיק. האפשרות הראשונה הינה עסק מסוג מיזוג והאפשרות האחרת הינה עסקה מסוג הצעת רכש.
משרדנו מציע סל שירותים כולל לביצוע עסקת מיזוג וכרישה החל משלבי התכנון, דרך יישום וסגירת העסקה. למשרד צוות בעל ניסיון מעשי עשיר בתחום הפיתוח העסקי, ייעוץ אסטרטגי ומימון תאגידי. למשרדנו הכרות עם משקיעים וחברות מובילות, ושרותינו כוללים איתור חברות לרכישה, איתור משקיעים ישראליים/בינלאומיים, בדיקת כדאיות העסקה ותכנון אופטימלי של מתווה העסקה תוך התחשבות בתכנוני מס בינלאומיים.

נושאים נוספים בתחום :

דוחות סקורים

דוחות סקורים הינם דוחות שרואי חשבון ערכו לגביהם בדיקות סקירה שונות כפי שהם נדרשים לבצע, בהתאם לשכת רואי החשבון בישראל (גילויי דעת), ולפיכך, אף מצורף

קרא עוד »

מיזוגים ורכישות

שינוי מבנה בחברות והעברת שליטה תחום זה של חיבור יחידות עסקיות תוך כדי העברת השליטה ושינוי מבנה בחברות דורש פתרון מעמיק. האפשרות הראשונה הינה עסקה מסוג

קרא עוד »

ביקורת דוחות כספיים

עיסוקו העיקרי של רואה החשבון הוא ביצוע דוחות כספיים. דוחות כספיים מבוקרים מחויבים על פי חוק והמשמעות היא שרואה החשבון הניח את דעתו לכך שהדוחות הכספיים

קרא עוד »