הערכות שווי

הערכת שווי של חברה נעשית בצמתים של כניסת משקיע, פיצוי שותף, לצורך מיזוג חברות, כחלק מערעור על שומת מס בגין מכירת מניות וכדומה. שווין של מניות החברה או שווי פעילות לצורך רכישתן או מכירתן נעשית לאחר הערכת השווי.

הערכת שווי מבוססת מעצם טיבה על שימוש בנוסחאות כלכליות מקובלות בתחום. הערכים הנלקחים בחשבון מבוססים על נתוני אמת הכלולים בדוחות רווח והפסד של העסק בשנים האחרונות ועל נתוני רווח והפסד חזויים אשר מוערכים על סמך ניסיון העבר ומצבו הנוכחי והחזוי של הענף בו פועל העסק והמשק הכלכלי כולו.
ההערכה כוללת בחינה של תזרים המזומנים של העסק, איתור התחייבויות קיימות ועתידיות, סקירה של חוזים משמעותיים שיש להם השפעה על הכנסותיו והוצאותיו של העסק, בדיקת הנכסים המוחשיים והבלתי מוחשיים (לרבות מוניטין) מהיבט הבעלות, השווי והיכולת לייצר הכנסה עבור עסק וכיוצא בזה. הערכת שווי יכולה להיעשות במספר שיטות חישוב מקובלות, שהנפוצות בהן הינן שיטת היוון תזרים מזומנים עתידי (DCF), שיטת השווי הנכסי ושיטת המכפיל.

נושאים נוספים בתחום :

בדיקת נאותות

דיקת נאותות הינו תהליך בדיקה של עסק על פי דרישות הלקוח, ותוצאותיה אמורות לסייע בקבלת החלטות בקשר לגוף הנבדק. על פי רוב תבוצע הבדיקה על

קרא עוד »
בוררות וגישור

בוררות וגישור

מחלוקות עסקיות וכספיות הינן חלק בלתי נפרד מעולם העסקים. אחת הדרכים האלגנטיות, החסכוניות והמהירות לפתרון סכסוכים או מחלוקות עסקיות ואחרות, הינה פנייה למגשר או לבורר.

קרא עוד »

הערכות שווי

הערכת שווי של חברה נעשית בצמתים של כניסת משקיע, פיצוי שותף, לצורך מיזוג חברות, כחלק מערעור על שומת מס בגין מכירת מניות וכדומה. שווין של

קרא עוד »

חוות דעת

הגשת חוות הדעת ללקוח, או לבית המשפט, בהתאם למינוי, מגובה על פי הצורך בהתייצבות רואה החשבון, החתום עליה, בבית המשפט, לצורך מתן עדות או חקירה

קרא עוד »

תוכניות עסקיות

תוכנית עסקית הינה תוכנית כלכלית המבוצעת לקראת הקמת עסק ו/או לקראת כניסה לענף חדש ו/או לקראת הרחבת הפעילות בעסק.במקרים אלו ובמקרים דומים נדרש להעריך את

קרא עוד »