הערכות שווי

הערכת שווי של חברה נעשית בצמתים של כניסת משקיע, פיצוי שותף, לצורך מיזוג חברות, כחלק מערעור על שומת מס בגין מכירת מניות וכדומה. שוויון של מניות חברה לצורך רכישתן או מכירתן נעשית לאחר הערכת השווי, כאשר שווי המניות מחושב בהתאם לאחוז ההחזקה בהן מכלל המנות מוכפל בסך שווי העסק המחושב על ידי רואה החשבון.


הערכת שווי מסובבת מעצם טיבה על שימוש בנוסחאות כלכליות מקובלות בתחום. הערכים הנלקחים בחשבון מבוססים על נתוני אמת הכלולים בדוחות רווח והפסד של העסק בשנים האחרונות ועל נתוני רווח והפסד חזויים אשר מוערכים על סמך ניסיון העבר ומצבו הנוכחי והחזוי של הענף בו פועל העסק והמשק הכלכלי כולו.
ההערכה כוללת בחינה של תזרים המזומנים של העסק, איתור התחייבויות קיימות ועתידיות, סקירה של חוזים משמעותיים שיש להם השפעה על הכנסותיו והוצאותיו של העסק, בדיקת הנכסים המוחשיים והבלתי מוחשיים (לרבות מוניטין) מהיבט הבעלות, השווי והיכולת לייצר הכנסה עבור עסק וכיוצא בזה. הערכת שווי יכולה להיעשות במספר שיטות חישוב מקובלות, שהנפוצות בהן הינן שיטת היוון תזרים מזומנים עתידי (DCF), שיטת השווי הנכסי ושיטת המכפיל.


תחום זה של חיבור יחידות עסקיות תוך כדי העברת השליטה ושינוי מבנה בחברות דורש פתרון מעמיק. האפשרות הראשונה הינה עסקה מסוג מיזוג והאפשרות השנייה היא עסקה מסוג הצעת רכש.
משרדנו מציע סל שירותים כולל לביצוע עסקת מיזוג ורכישה החל משלבי התכנון, דרך יישום וסגירת העסקה. למשרד צוות בעל ניסיון מעשי עשיר בתחום הפיתוח העסקי, ייעוץ אסטרטגי ומימון תאגידי. למשרדנו הכרות עם משקיעים וחברות מובילות, ושירותנו כוללים איתור חברות לרכישה, איתור משקיעים ישראליים / בינלאומיים, בדיקת כדאיות העסקה ותכנון אופטימלי של מתווה העסקה תוך התחשבות בתכנוני מס בינלאומיים.

נושאים נוספים בתחום :

בדיקת נאותות

בדיקת נאותות הינה עריכת דוחות כספיים כלכלים על פי דרישת הלקוח, ותוצאותיה אמורות לסייע בקבלת החלטות בקשר לגוף הנבדק. על פי רוב תבוצע הבדיקה על

קרא עוד »

חוות דעת

הגשת חוות הדעת ללקוח, או לבית המשפט, בהתאם למינוי, מגובה על פי הצורך בהתייצבות רואה החשבון, החתום עליה, בבית המשפט, לצורך מתן עדות או חקירה

קרא עוד »

הערכות שווי

הערכת שווי של חברה נעשית בצמתים של כניסת משקיע, פיצוי שותף, לצורך מיזוג חברות, כחלק מערעור על שומת מס בגין מכירת מניות וכדומה. שוויון של

קרא עוד »